Regulamin

REGULAMIN DOMKÓW CUDA NATURY: NIEBO, WIATR, ZIEMIA

§1
WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu domków zamieszczonych w ofercie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU DOMKÓW CUDA NATURY: NIEBO, WIATR, ZIEMIA. Umowa o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem domku – bez wyżywienia i dojazdu.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego kwoty wpłacone przed Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty za niewykorzystane noclegi.
 5. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

§2
REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ

 1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
   1. system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.cuda-natury.com
   2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 603 285 768
   3. poprzez adres e-mail: kontakt@cuda-natury.com
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail „Potwierdzenie wstępnej rezerwacji” wybranego domku wraz z kosztem całego pobytu.
 3. Zadatek w wysokości 50% całkowitego kosztu pobytu, należy wpłacić na wskazany numer konta w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
 4. 50% reszty kwoty pobytu należy uiścić na wskazany numer konta (środki muszą być zaksięgowane na koncie Wynajmującego) najpóźniej w przeddzień przyjazdu.
 5. Po zaksięgowaniu zadatku rezerwacja zmienia status na „Rezerwację Gwarantowaną”, w związku z czym Klient otrzymuje na swój adres e-mail „Potwierdzenie rezerwacji”.
 6. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
 7. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
 8. Wymagane jest wpłacenie kaucji na wskazany numer konta w wysokości 500 zł na wypadek ewentualnych szkód (środki muszą być zaksięgowane na koncie Wynajmującego najpóźniej w przeddzień przyjazdu). Kaucja zwracana jest w przeciągu 3 dniu po wymeldowaniu i zweryfikowaniu ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń.
 9. W przypadku niezaksięgowania 50% reszty kwoty pobytu i kaucji w wysokości 500 zł na koncie Wynajmującego najpóźniej w przeddzień przyjazdu, Wynajmujący ma prawo do anulowania rezerwacji. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba wynajmu domku rozpoczyna się o godzinie 16.00 (jeśli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej).
 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem.
 3. Zameldowanie odbywa się w godzinach od 16:00-20:00. Po godzinie 20:00 do godziny 22.00 za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.
 4. Przekazanie kluczy Klientowi (do domku) nastąpi po okazaniu i spisaniu ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 5. Wszelkie usterki i braki w wyposażeniu prosimy zgłaszać właścicielowi w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 6. Wynajmujący ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
   1. nie posiada ważnego dokumentu tożsamości,
   2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
   3. zachowuje się w sposób agresywny.

  §4
  WYMELDOWANIE I WYJAZD

  1. Doba wynajmu kończy się o godzinie 12.00.
  2. Wymeldowanie odbywa się od godziny 8.00 do 12.00.
  3. Wyjazd z domku po godzinie 12.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
  4. Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli będzie wolny domek.

  §5
  ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

  1. W przypadku anulowania lub odstąpienia z rezerwacji wpłacony zadatek przepada.
  2. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
  3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
  4. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo. Jednocześnie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

  §6
  DOMEK ZASTĘPCZY

  1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia domku zastępczego, podobnego do domku pierwotnie zarezerwowanego o ile będzie w danym czasie dostępny. W przypadku braku wolnego domku Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

  §7
  OBOWIĄZKI KLIENTA

  1. Klient zobowiązany jest do utrzymania domku w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, użytkowania domku zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.
  2. Ilość osób przebywających w domku nie może być wyższa niż 4 osoby i dziecko do lat 3.
  3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi domku braków wyposażenia i szkód zastałych bądź wyrządzonych w domku.
  4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w domku oraz na obiekcie, w którym znajduje się domek.

  §8
  KORZYSTANIE Z SAUNY I POMIESZCZENIA REKREACYJNEGO

  Korzystanie z sauny odbywa się za dodatkową opłatą, po wcześniejszym poinformowaniu personelu.

  1. Chęć terminu korzystania z sauny należy zgłosić personelowi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tzw. „saunowania”.
  2. Personel po zweryfikowaniu terminu sprawdzi dostępność i w razie wcześniejszej dokonanej już rezerwacji, zaproponuje pierwszy możliwy termin.
  3. Koszt jednej sesji „saunowania” wynosi 150 zł / 1h.
  4. Sauna czynna jest od początku października do końca marca.

  §9
  INFORMACJE DODATKOWE

  1. Palenie we wszystkich domkach, saunie i pomieszczeniu rekreacyjnym oraz wprowadzanie zwierząt jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 zł.
  2. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie odpowiada.
  3. Zakaz używania w domu, saunie i pomieszczeniu rekreacyjnym otwartego ognia – świeczki, lampki naftowe, gazowe itd.
  4. Zakaz używania własnych kuchenek elektrycznych i gazowych, oraz grzałek elektrycznych.
  5. Zakaz chodzenia w butach w domu i saunie.
  6. Odwiedziny osób niezameldowanych w domku są możliwe wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu i zgodzie wynajmującego. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00. W tym czasie na obiekcie nie mogą przebywać osoby niezameldowane. Goście nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać poproszeni o opuszczenie budynku.
  7. Zachowanie Klientów oraz osób trzecich nie może zakłócać spokoju sąsiadów. Organizowanie imprez w Domu jest zabronione. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, Obiekt zastrzega sobie prawo wezwania Policji i natychmiastowego wykwaterowania Gości je naruszających oraz obciążenia karą w wysokości 1000 zł.
  8. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia domu tzn. dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu. Zakazuje się wynoszenia z domu znajdujących się w nim rzeczy.
  9. Dzieci i młodzież mogą przebywać w domku tylko pod opieką dorosłych. Dzieci powinny być pod opieką opiekunów cały czas, na terenie nieruchomości i w najbliższym otoczeniu znajduje się taras i kamienne schody bez poręczy. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich rodzice/ opiekunowie.

  §10
  KORZYSTANIE Z KOMINKA, OGNISKA CZY TRAMPOLINY

  1. Palenie w kominku (typu „koza”) tylko przez osoby dorosłe – jedno palenie gratis = kosz drewna 20 dm3 w cenie pobytu, następne i kolejne za dodatkową opłatą 40 zł / 20 dm3. Dostawę dodatkowego drewna należy zgłosić Wynajmującemu z jednodniowym wyprzedzeniem.
  2. Kominek zainstalowany w domu nie służy do jego ogrzewania a jedynie stanowi element „atrakcji”.
  3. Korzystanie z kominka dopuszczalne jest tylko w obecności Gości, w przypadku opuszczania obiektu należy upewnić się, że ogień i żar w kominku zgasły.
  4. Nie wolno wyrzucać żaru i resztek drewna z kominka wokół domku, do przechowywania tego jest specjalne metalowe wiadro z przykrywką znajdujące się na zewnątrz obiektu.
  5. Nie wolno iść spać bez uprzedniego upewnienia się, iż ogień w kominku został zgaszony a pokój przewietrzony.
  6. W obiekcie znajduję się czujnik detekcji tlenku węgla co nie zwalnia z odpowiedzialności Gości za odpowiednie wywietrzenie pomieszczeń.
  7. Podczas pobytu w domku będą Państwo mogli korzystać z grilla, który znajduje się poza domem oraz trampoliny (sezonowo).
  8. Dzieci i młodzież mogą przebywać w domku tylko pod opieką dorosłych. Dzieci powinny być pod opieką opiekunów cały czas, na terenie nieruchomości i w najbliższym otoczeniu znajduje się taras, trampolina (sezonowo) i kamienne schody na ogrodzie bez poręczy. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich rodzice/ opiekunowie.
  9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie sąsiednich działek oraz przerwami w dostawie mediów.
  10. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.